ಸಂಗ್ರಹ: ಸಿಲ್ವರ್ ಟೋ ರಿಂಗ್ಸ್

ಟೋ ಉಂಗುರಗಳ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ!